ادیان
وایولت گورگیزیان
سخنان بانوی مسیحی، خانم «وایولت گورگیزیان»
سخنان بانوی مسیحی، خانم «وایولت گورگیزیان»، خواهری صبور درباره جانفشانی دو برادرش در راه دفاع از وطن.