تصوف و دراویش
«مصطفی دانشجو» که بود؟
مواضع همدلانه «بی.بی.سی» با اغتشاشگران گلستان هفتم 
از تقویت روحیه دراویش تا انتقاد از «دشمنان» 
خودکشی پس از قتل‌عام خانواده
علت موج هجمه‌ها به همایش تصوف چیست؟
  • 1397/7/15 يكشنبه نقدی بر نقد آقای کمالیان پیرامون همایش تصوف, شاخص ها و نقدها علت موج هجمه‌ها به همایش تصوف چیست؟
    هنوز چند روز تا برگزاری نخستین همایش ملی تصوف, شاخصه ها و نقدها باقی مانده, اما موج عظیمی از هجمه از سوی برخی فرق درویشی و شماری دایه های مهربان تر از مادر علیه این همایش به راه افتاده است. صرف نظر از چرایی این هجمه ها, در اینجا نقدی داریم بر نقد یکی از منتقدان همایش مزبور با عنوان صدر هنوز میان حوزویان, تنهاست, نوشته آقای محسن کمالیان که در کانال مصطفی تاجرزاده نشر داده شده است. نویسنده با محور قرار دادن رویه آقای صدر در تبلیغ و برخورد با مسیحیان و سنیان و متصوفه, برگزاری همایش مزبور را برخلاف این منش دانسته و آن را به دور از جوانمردی می خواند.