ادیان
 برگزاری همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران
مادر شهید «فرهاد خادم»
آزاده زرتشتی، آقای «رستم خرمدین»
آقای «كارامیان»، جانباز مسیحی
سخنان بانوی مسیحی، خانم «وایولت گورگیزیان»